Barkings From Your German Shepherd (May 24, 2016 Edition)

Is your life like a yo-yo?

https://youtu.be/1p9Y2sXkOwU